Usługi Sąsiedzkie

Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o.  – Partner Projektu wraz z Spółdzielnią socjalną „Zakątek pomocy” – Liderem realizują projekt „Usługi sąsiedzkie w Bytomiu”, nr WND-RPSL.09.02.03-24-03CF/18-003 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne,  dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Cel projektu:

w okresie od 01.03.2019- 28.02.2021 rozwój systemu wsparcia 20 osób starszych i niepełnosprawnych (15 K i 5 M) na terenie miasta Bytomia, który umożliwi zaspokojenie specyficznych potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a w szczególności osób o ograniczonej samodzielności. Celem projektu jest także rozwój usług usprawniających i umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie-podtrzymanie samodzielności, poprzez zastosowanie rozwiązań w postaci usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich i jednocześnie wsparcia specjalistycznego w postaci usług specjalistycznych, w tym rehabilitacji, pielęgnacji i zabiegów leczniczych.

Działania:

  • realizacja sąsiedzkich usług opiekuńczych,
  • działania specjalistycznego zespołu konsultacyjnego,
  • realizacja specjalistycznych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych, z dostępem do lekarzy specjalistów

Termin realizacji: 2019-03-01 – 2021-02-28

Wysokość dofinansowania: 1 072 342,08 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 980 097,60 zł

www.mapadotacji.gov.pl