Rozszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w Mieście Bytom

PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w Mieście Bytom”.
Celem projektu jest wzrost do 30.04.2021 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 65+ na terenie miasta Bytom czyli ograniczenia potencjalnych hospitalizacji poprzez rozszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia Medyczno – Rehabilitacyjnego w społeczności lokalnej.
Wartość projektu: 1 854 625,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 724 801,44 PLN

Rozszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego
65+ w mieście Bytom

Ośrodek oferuje kompleksowe usługi skoncentrowane na intensywnym wsparciu medyczno – rehabilitacyjnym wykraczającym znacznie poza zakres gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, m.in. poprzez:

  • duży nacisk na indywidualizację problemów pacjentki/pacjenta, koncentrowanie się na jednostce (w tym indywidualny program i czas pobytu), a nie na grupie i ogólnych metodach pracy z pacjentem,
  • dostępność poza określonym czasem zajęć np. konsultacje popołudniowe,
  • realizowanie jak największej ilości usług zdrowotnych w jednym miejscu (idea Ośrodka) dla uniknięcia hospitalizacji, bez kolejek dla osób niesamodzielnych z gwarancją kompleksowości oraz wielostronności opieki medycznej
  • usługi są świadczone w lokalnej społeczności, bez konieczności izolowania uczestników od ogółu tejże społeczności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto zostanie objęty wsparciem:

Wsparciem w ciągu 20 miesięcy świadczenia usług zdrowotnych w Ośrodku będącym rozszerzeniem działalności wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego 65+ (OWMR+) zostanie objętych 100 niesamodzielnych osób w wieku 65+ z terenu miasta Bytom zagrożonych hospitalizacją (w tym ponowną).

Osoby wspierane w ramach projektu to osoby niesamodzielne (zatem osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), jednakże nie wymagające pobytu w szpitalu czy całodobowej opieki medycznej w domu.

Projekt zakłada współpracę z:

  • szpitalami na terenie miasta Bytom,
  • POZ (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bytom),
  • AOS (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bytom),
  • podmiotami reprezentującymi III sektor, statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia, służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

Współpraca będzie polegała na wsparciu działań promocyjnych w dotarciu do grupy docelowej oraz bezpośredniego skierowania pacjentek/pacjentów przez lekarzy szpitali, POZ i AOS do skorzystania (gdy to zasadne) ze wsparcia zaplanowanego w projekcie.

W odpowiedzi na potrzeby najważniejszym zadaniem OWMR 65+ będzie świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych (indywidualnie dobranych) w celu przywrócenia pacjentom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa hospitalizacji. Równie ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja usług zdrowotnych (w tym rehabilitacji), których pacjentka/pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.