Ośrodek Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim

PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizujeprojekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka WsparciaMedyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim”.
Celem projektu jest wzrost do 31.03.2019 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobaminiesamodzielnymi w wieku 65+ na terenie podregionu bytomskiego w celu ograniczeniapotencjalnych hospitalizacji poprzez utworzenie i funkcjonowanie w społeczności lokalnej OśrodkaWsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+
Wartość projektu: 924 261,25 PLN
Wartość dofinansowania: 859 562,96 PLN

Idea Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim

Jest to kompleksowa i intensywna usługa wykraczająca znacznie poza zakres gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, m.in. poprzez:

  • duży nacisk na problematykę indywidualizacji problemów pacjentki/pacjenta, nacisk na jednostkę (w tym indywidualny program i czas pobytu), a nie na grupę,
  • dostępność poza określonym czasem zajęć np. konsultacje popołudniowe, konsultacje telefoniczne dla uczestniczek/uczestników projektu,
  • zgrupowanie jak największej niezbędnej ilości usług zdrowotnych w jednym miejscu (idea OWMR) dla uniknięcia hospitalizacji, bez kolejek dla osób niesamodzielnych,
  • usługi są świadczone w lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto zostanie objęty wsparciem:

Wsparciem w ciągu 12 miesięcy świadczenia usług zdrowotnych w Ośrodku Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ (OWMR+) zostanie objętych 60 niesamodzielnych osób w wieku 65+ z terenu podregionu bytomskiego zagrożonych hospitalizacją (w tym ponowną).

Osoby wspierane w ramach projektu to osoby niesamodzielne (zatem osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), jednakże nie wymagające pobytu w szpitalu czy całodobowej opieki medycznej w domu.

Projekt zakłada współpracę z:

  • szpitalami na terenie podregionu bytomskiego,

  • POZ (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie podregionu bytomskiego),

  • AOS (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie podregionu bytomskiego),

  • podmiotami reprezentującymi III sektor, statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony

  • zdrowia, służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

Współpraca będzie polegała na wsparciu działań promocyjnych w dotarciu do grupy docelowej oraz bezpośredniego skierowania pacjentek/pacjentów przez lekarzy szpitali, POZ i AOS do skorzystania (gdy to zasadne) ze wsparcia zaplanowanego w projekcie.

W odpowiedzi na potrzeby najważniejszym zadaniem OWMR 65+ będzie świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych (indywidualnie dobranych) w celu przywrócenia pacjentom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa hospitalizacji. Równie ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja usług zdrowotnych (w tym rehabilitacji), których pacjentka/pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.