Ośrodek Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w mieście Bytom

PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w Mieście Bytom”.
Celem projektu jest wzrost do 30.04.2021 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 65+ na terenie miasta Bytom w celu ograniczenia potencjalnych hospitalizacji poprzez utworzenie i funkcjonowanie w społeczności lokalnej Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+
Wartość projektu: 1 964 477,38 PLN
Wartość dofinansowania: 1 826 963,96 PLN

Ośrodek Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w mieście Bytom

Jest to kompleksowa i intensywna usługa wykraczająca znacznie poza zakres gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, m.in. poprzez:

  • duży nacisk na problematykę indywidualizacji problemów pacjentki/pacjenta, nacisk na jednostkę (w tym indywidualny program i czas pobytu), a nie na grupę,

  • dostępność poza określonym czasem zajęć np. konsultacje popołudniowe, konsultacje telefoniczne dla uczestniczek/uczestników projektu,

  • zgrupowanie jak największej niezbędnej ilości usług zdrowotnych w jednym miejscu (idea OWMR) dla uniknięcia hospitalizacji, bez kolejek dla osób niesamodzielnych,

  • usługi są świadczone w lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto zostanie objęty wsparciem:

Wsparciem w ciągu 24 miesięcy świadczenia usług zdrowotnych w Ośrodku Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ (OWMR+) zostanie objętych 120 niesamodzielnych osób w wieku 65+ z terenu miasta Bytom zagrożonych hospitalizacją (w tym ponowną).

Osoby wspierane w ramach projektu to osoby niesamodzielne (zatem osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), jednakże nie wymagające pobytu w szpitalu czy całodobowej opieki medycznej w domu.

Projekt zakłada współpracę z:

  • szpitalami na terenie miasta Bytom,

  • POZ (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bytom),

  • AOS (zarówno funkcjonującej w ramach Wnioskodawcy, jak i zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bytom),

  • podmiotami reprezentującymi III sektor, statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony

  • zdrowia, służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.

Współpraca będzie polegała na wsparciu działań promocyjnych w dotarciu do grupy docelowej oraz bezpośredniego skierowania pacjentek/pacjentów przez lekarzy szpitali, POZ i AOS do skorzystania (gdy to zasadne) ze wsparcia zaplanowanego w projekcie.

W odpowiedzi na potrzeby najważniejszym zadaniem OWMR 65+ będzie świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych (indywidualnie dobranych) w celu przywrócenia pacjentom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa hospitalizacji. Równie ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja usług zdrowotnych (w tym rehabilitacji), których pacjentka/pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.

Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Nazwa projektu: Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Medyczno- Rehabilitacyjnego 65+ w mieście Bytom.

Celem projektu jest wzrost do 30.04.2021 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 65+ na terenie miasta Bytom w celu ograniczenia potencjalnych hospitalizacji poprzez utworzenie i funkcjonowanie w społeczności lokalnej Ośrodka Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+.