Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Projekt: „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Całkowita wartość projektu: 2 603 488,28 PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 603 488,28 PLN
Dofinansowanie: 2 421 244,10 PLN

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ – osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych).

Projekt realizowany w okresie: 01.05.2019 – 30.04.2022

Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem opaski „sos”. Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych glukometrów oraz działania skierowane do osób po incydentach kardiologicznych z zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG.

W projekcie powstało całodobowe Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-line i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty został badaniami diagnostycznymi: „na start” i w trakcie trwania projektu.

Cel główny projektu:

wzrost dostępności do usług zdrowotnych dla 90 os. – mieszkańców Bytomia (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (w tym 30K/24M zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022.

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020 Priorytet IX: Włączenie społeczne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Beneficjent: Telemedycyna Polska S.A.

Partner: Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o.